Rakenna siltoja, ei siiloja – tuotejohtamisen talo kaikkien tietoon

15 Jan 2024

Rakenna siltoja, ei siiloja – tuotejohtamisen talo kaikkien tietoon

Jan 15, 2024

Miksi muiden tuotekehityksessä toimivien pitäisi olla kiinnostunut uudistetusta tuotejohtamisen referenssimallista? Aikaisemmissa blogeissa käsittelin uudistettua tuotejohtamisen talomallia tuotepäällikön ja tuoteomistajan näkökulmista. Tuotepäällikkö ja tuoteomistaja ovat molemmat tuotejohdon rooleja, ja heille referenssimalli on erittäin hyödyllinen. Mutta entä muissa rooleissa toimivat? Pitääkö sidosryhmien edustajien, tuotekehityksen johdon, tai kehitystiimien ymmärtää tuotejohtamisen referenssimallia? Miksi heidän pitäisi olla mallista kiinnostunut? Eiväthän he varsinaisesti tee tuotejohtamista.

Katsotaan seuravaksi referenssimallin sisältämiä asioita tiimin, tuotekehityksen johdon, ja avainasemassa olevien sidosryhmien kannalta.

Kehitystiimin näkökulma

Tiimin kannattaa ymmärtää tuotejohtamisen referenssimalli seuraavista syistä:

 • Kun tiimi ymmärtää tuotestrategian ja liiketoimintamallin, on helpompi suunnitella strategiaan ja liiketoimintamalliin sopivia toteutuksia. Tiimi itseohjautuu paremmin.
 • Kun tunnetaan tuotevisio ja erityisesti lähitulevaisuuden tuotetavoitteet, tiimi voi priorisoida omaa tekemistä paremmin, erityisesti teknisempien töiden osalta. 
 • Tiimi ymmärtää omat vahvuutensa ja puutteensa paljon tuoteomistajaa ja tuotepäällikköä paremmin. Kun visio, tavoitteet ja strategia on tiimille tuttuja, he voivat nostaa jo etukäteen tarpeet hankkia lisää tietotaitoa joko kouluttautumalla tai hakemalla tiimiin lisää eksperttejä.
 • Teknisen velan nosto tuotepäällikön ja tuoteomistajan tietoon. Teknistä velkaa on aina, mutta kun tiimi ymmärtää tuotteen kehityssuunnitelman, se voi korostaa jonkin teknisen remontin merkitystä tuotejohtajille. Tuotejohtajat ovat usein hieman liikaakin nojallaan toimintojen kehittämiseen. Heitä pitää osata ravistella. “Jos tätä ei laiteta nyt kuntoon, olemme pulassa kun haluamasi toiminto X pitäisi muutaman kuukauden päästä tehdä”
 • Tuotejohtamisen referenssimallissa käsitellään sekä ostajan että käyttäjän persoonia, tarpeita, ja ostajan polkua. Nämä ovat tiimille tärkeitä työkaluja. Niiden avulla pystytään suunnittelemaan oikeanlainen ratkaisu.
 • Parempi yhteistyö ja kommunikaatio. Kun tiimi ymmärtää, miten tuoteomistaja ja tuotepäällikkö toimivat, ja mitä kaikkea he joutuvat miettimään ja tekemään, he voivat tukea tuotejohtajia paremmin, kysyä oikeita kysymyksiä, ja haastaa tehtyjä päätöksiä. Yhteistyö alkaa toimia paremmin, ja tiimi pystyy myös tuomaan omia näkökulmiaan tuotejohtajien tietoon paremmin.
Tuotejohtamisen talo 2.0

Tuotekehityksen johto

Tuotekehityksen johdolla on monia vastuita, mutta tärkeimpinä liittyen tuotejohdon talomalliin, ovat seuraavat.

 • Tuotekehityksen johto vastaa yrityksessä usein siitä, miten tuotekehityksen resurssit jaetaan eri hankkeille. Heidän tavoitteensa on maksimoida hyöty, mikä käytössä olevilla resursseilla pystytään saavuttamaan. Jos tietyllä panostuksella tämä tuote saavuttaa tällaisen liiketoimintatuloksen, onko tilanne optimaalinen? Pitäisikö hankkeiden välistä resurssijakoa muuttaa?
 • Teknologiasuunnittelu. Tuotekehityksen johtoa kiinnostaa millä teknologioilla eri tuotteita tehdään. On tärkeää, että teknologiavalinnat tehdään niin, että niissä saadaan synergiaa. Tyhmintä on kehittää samankaltaisia tuotteita useaan kertaan, erilaisilla teknologioilla. 
 • Tuotekehityksen johto miettii myös organisaatiota. Tehdäänkö tuotekehitystä platform, projekti, komponenttitiimeissä, vai jopa täysin itseorganisoituen.
 • Henkilöstösuunnittelu. Miten pystyttäisiin houkuttelemaan parhaita osaajia?
 • Tuotteiden elinkaarisuunnittelu. Tuotekehityksen johto on avainasemassa kun mietitään, miten pitkään vanhempia tuotteita jatkokehitetään tai tuetaan, ja missä vaiheessa aloitetaan korvaavien tuotteiden suunnittelu
Tuotejohtamisen talo 2.0

Avainsidosryhmien edustajat

Avainsidosryhmiä tuotejohtamisen referenssimallin osalta ovat ylin johto, myynti ja markkinointi, tutkimustiimit, asiakastuki, henkilöstöjohto, laki- ja compliance-asioista vastaava taho, ja joskus myös rahoittajat ja pääomistajat. Tässä näkökulmia mistä nämä sidosryhmät voivat olla kiinnostuneita tuotejohtamisen talon mallissa.

 • Yrityksen ylimmän johdon pääintressi mallissa on tuotestrategia. Tuotestrategian, mukaan lukien teknologiavalinnat ja resursointi, pitää sopia yrityksen muihin tuotteisiin ja kokonaisstrategiaan. Johdon pitää pystyä varmistamaan että visio ja strategia ovat muihin tuotteisiin ja toimintaan nähden tasapainossa. Tämä lisää johdon luottamusta tuotejohtoon
 • Myynnin ja markkinoinnin mielenkiinnon kohde mallissa on ostajan ja käyttäjän ymmärtämiseen tarkoitetut työkalut. He voivat auttaa tuotejohtajaa näissä kohdissa vahvalla asiakastietämyksellään. Myyntiä kiinnostaa myös tuotteeseen tulevat uudet ominaisuudet.
 • Tutkimustiimejä kiinnostaa tuotteen pidemmän tähtäimen suunnitelmat ja tuotevisio. Tuotevisio on usein muutaman vuoden päässä, ja pidempikestoiset tutkimusohjelmat voivat tähdätä vision toteuttamiseen
 • Asiakastukiorganisaatio tarvitsee tuotejohdolta sekä ajantasaista tietoa tuotteen uusimmista ominaisuuksista, mutta toisaalta asiakastuki voi vastavuoroisesti kertoa asiakkaiden ongelmista tuotejohdolle.
 • Henkilöstöjohto haluaa ymmärtää, miten tuotteen kehitystiimiä pitää kehittää, jotta tuote tuo yritykselle optimaalisen hyödyn
 • Laki ja compliance-asioista vastaavat ihmiset haluavat pystyä auttamaan tuotejohtoa ja kehitystiimiä minimoimaan tuotekehityksen riskejä, ja valmistautumaan auditointitilanteisiin sekä tilanteisiin missä jotkin riskit toteutuvat.
 • Rahoittajat ja pääomistajat voivat kiinnostua tuotejohtamisen mallin sisältämistä asioista erityisesti jos tuote on yrityksen olemassaolon kannalta kriittinen, tai jos tuotteen tuoma liiketoiminta luo suuren osan yrityksen tuloista.

Tuotejohtamisen referenssimalli ei ole vain tuotejohtajien asia

Kuten huomataan, tuotejohtamisen referenssimalli kiinnostaa laajasti myös muita kuin puhtaasti tuotejohtajan rooleissa toimivia henkilöitä. Jokainen tuotekehitystä lähellä oleva taho löytää mallista oman mielenkiintoisen näkökulmansa. Tämä osoittaakin sen, miten keskiössä tuotejohtaminen on. Tuotepäällikön ja tuoteomistajan rooli on vaativa. Siinä toimitaan yhteistyössä monien eri sidosryhmien kanssa. Referenssimalli kannattaa ottaa pöydälle yhteistyötä suunniteltaessa. Jos tarvitset mallin soveltamiseen apua, älä epäröi ottaa yhteyttä meihin.

Arto Kiiskinen

Arto Kiiskinen

Lead Consultant

Artolla on 25 vuoden kokemus tuotekehityksestä eri rooleissa ja 7 vuoden kokemus tuoteomistajien ja tuotepäälliköiden kouluttamisesta ja valmentamisesta.

Share This