Portfolionhallinnan palvelut

Portfolionhallinta on ideoihin, projekteihin ja tuotteisiin liittyvää päätöksentekoa

Onko teillä fokus oikeissa asioissa?

Jokainen tuote- tai palveluorganisaatio saavuttaa jossain vaiheessa tilanteen, jossa resurssienhallinta ei enää toimi: tuotteiden, uusien liiketoimintamahdollisuuksien tai kehitysprojektien määrä on kasvanut hallitsemattomaksi. Yleisiä oireita tilanteelle ovat heikosti kannattavien tai vanhentuneiden tuotteiden määrän kasvu, tuotekehitysprojektien viivästyminen tai uusien ideoiden jumiutuminen.

Portfolionhallinta on kasa toimintatapoja, joilla varmistetaan organisaation menestyminen nyt ja tulevaisuudessa. Sitä voidaan tehdä arvon tuoton eri vaiheissa eri tavoin, mutta perimmäisenä tarkoituksena on aina optimoida organisaation menestyminen varmistalla resurssin käyttö tärkeimpiin asioihin.

Portfolion hallinnalle ei ole yhtä ja oikeaa tapaa tehdä, mutta siitä on kuitenkin löydettävissä rakenteita ja vaiheita, joita jokaisen organisaation tulisi huomioida. Kehittämällä näille osa-alueille selkeät ja tarkoituksen mukaiset toimintatavat, organisaatiot menestyvät tulevaisuudessa.

Tyypillisiä haasteita portfolioiden hallinnassa

Tuoteportfolion hallinta on strategista toimintaa, jossa optimaalisella tuoteportfoliolla pyritään maksimoimaan yrityksen kilpailukyky. Markkinoiden muuttuessa ja kilpailijoiden julkistaessa uusia tuotteita suhteellinen kilpailukyky muuttuu, jolloin haasteita syntyy esimerkiksi alla mainituista syistä:

  • Huono näkyvyys kokonaistilanteeseen – mikä myy, mitä tehdään ja mitkä ovat tulevaisuuden mahdollisuudet (koko portfolio)
  • Mittarit puuttuvat – voiko portfolioita johtaa, jos nykytilannetta ei näe ja päätöksenteko perustuu mielipiteisiin (mittarit eri portfolioille ovat erilaisia)
  • Siiloutunut toiminta – onko tuote-, kehitys- ja ideaportfoliot johdettu samaan suuntaan? Onko investoinnit tasapainossa vanhojen tuotteiden jatkokehittämisen ja uusien tuotteiden kehittämisen välillä?

Miksi haasteet kannattaa ratkaista?

Yrityksenne tulevaisuus on kaikkien kolmen portfolion summa. Muodostuuhan kaikki asiakkaalta laskutettava raha tuoteportfoliolla tuotetusta asiakasarvosta. Kehitysportfolio huolehtii kilpailukyvystänne keskipitkällä aikajänteellä ja ideaportfolio vastaavasti pitkällä aikajänteellä. Portfolionhallintaa kehittämällä saadaan yhteinen kieli portfolion hallintaan ja päätöksen teko tukeutumaan dataan – mielipiteet eivät ole enää pääosassa.

Lue lisää portfolionhallinnasta täältä!

Tuloksellinen tuoteportfolio syntyy vain systemaattisen käsittelyn kautta.

Eficoden kolmen portfolion referenssimalli

Tuoteliiketoiminnassa portfolionhallinta jakaantuu loogisesti kolmeen funktioon:

  1. Mahdollisuusportfolio määrittää panostuksen tulevaisuuteen, eli panostamme nykyhetkeen vai uusiin avauksiin, millä aikavälillä ja kunnianhimon tasolla.
  2. Kehitysportfolion hallinta on hankkeiden ja kehitysresurssien optimointia.
  3. Tuoteportfolio optimoi liikevaihtoa ja kannattavuutta, sekä antaa palautetta muiden portfolioiden hallintaan.

Jokainen näistä osa-alueista vaatii omat käytännöt, mittarit ja työkalut. Lue lisää portfolionhallinnan peruisteista täältä!

Kaikilla portfolioilla on kriittinen merkitys tuote- tai palveluyrityksen menestyksessä. Uudet liiketoimintamahdollisuudet (mahdollisuusportfolio) määrittävät yrityksen pitkän aikavälin menestyksen, joten niistä pitää osata valita parhaimmat. Siinä voidaan hyödyntää joko liiketoiminta- ja teknologia-analyysejä tai tehdä kokeiluja prioriteettien selvittämiseksi. Kehitysprojektit (kehitysportfolio) määrittävät lähitulevaisuuden menestyksen, eli miten nopeasti ja paljon olemassa olevat kehitysinvestoinnit saadaan tuottamaan. Nykytuotteiden ja palveluiden myynnistä (tuoteportfoliosta) tulee yrityksen liikevaihto: myynti- sekä markkinointiresurssit pitää osata jakaa oikein ja tuotteiden ja ratkaisujen elinkaaresta tulee pitää huolta. Jokaisella portfoliolla on oma tarkoituksensa, sekä siitä johdetut toimintatavat, tavoitteet ja mittarit.  Siksi tuote- ja palveluyrityksen portfolionhallinta pitää jakaa kolmeen osaan.

Oleellista jokaisessa portfolionhallinnassa on valintojen tekeminen, sekä tieto ja ymmärrys, joiden pohjalta valinnat tehdään. Olemassa olevien tuotteiden ja palveluiden, ideoiden ja kehityshankkeiden osalta tarvittava data ja sen perusteella tehtävät johtopäätökset ovat hyvin erilaisia, jonka takia jokaisen eri portfolioden hallinta vaatii omia työkaluja sekä erikoisosaamista. Kaikki portfolionhallinta on silti pääperiaatteeltaan samanlaista: kyse on valintojen tekemisestä eri vaihtoehtojen välillä tuottavuuden optimoimiseksi.

Mahdollisuusportfolio

Mahdollisuusportfolio pitää sisällään uudet ideat ja tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuudet, joita on esimerkiksi täysin uuteen teknologiaan perustuvat tuotteet, uudet liiketoimintamallit tai uusille markkinoille suunnatut tuotteet.

Kehitysportfolio

Kehitysportfolion hallinta on yrityksen resurssien hallintaa ja allokointia tärkeimpiin hankkeisiin. Kehitysportfolion hyvä hallinta on teknologiayrityksille elinehto.

Tuoteportfolio

Tuoteliiketoiminnassa myynti koostuu monistettavista myyntinimikkeistä, jotka voivat olla fyysisiä hyödykkeitä, digitaalisia tai muuten tuotteistettuja palveluita. Tuotteistettua tarjoomaa kutsutaan tuoteportfolioksi.
Haluatko oppia lisää portfolionhallinnasta sekä kolmen portfolion mallista? Lataa kattava artikkelimme aiheesta!
Eficode on portfolionhallinnan asiantuntija. Meillä on kokemus ja työkalut auttaa yrityksiä systematisoimaan arvovirrat ideoista aina vanhentuneiden tuotteiden hallittuun alasajoon. Autamme kaikissa portfolionhallinnan ongelmissa ja kehityshankkeissa. Lähestymistapamme on aina käytännönläheinen ja nopeasti tuloksia tuova.

Esimerkkipalvelujamme portfolionhallintaan:

Portfolionhallinnan 360 analyysi

Portoflionhallinnan analyysi voidaan tehdään kaikkien kolmen portfolion osalta tai keskittyen vain yhteen. Arvioimme työskentelytavat, päätöksenteon työkalut ja prosessit. Hanki tulokset ja suositukset miten kehität maailman luokan portfolionhallinnan!

Portfolionhallinnan työkalut ja mittarit

Portfolionhallinnassa tarvitaan niin työkaluja portfolion kokonaisuuden ymmärtämiseen kuin yksittäisen mahdollisuuden tai tuotteen tilanteen analysointiin. Tunnemme markkinoiden suosituimmat työkalut alueelle ja olemme kehittäneet useita työkaluja portfolion hallintaan. Yksi suosituista on ollut Lean Business Case -työkalu.

Portfolionhallinnan pelikirja

Pelikirjat ovat ketterä tapa kuvata prosesseja ja toimintamalleja. Pelikirjalla jalkautat toimintamallisi ja yhtenäistät parhaat käytäntösi. Portfolionhallinnan pelikirjat pitävät sisällään portfolion hallinnan mallit, ohjeet liiketoimintakokeiluihin ja Investointipäätöksien tekoon, business casejen laatimiseen, portfoliostrategian, tuotekehitysprojektien ohjauksen ja tuotteiden kojelaudat.

Innovaatioprosessin kehittäminen

Turhaan ei puhuta innovaatiosuppilosta. Jos yritys haluaa uudistua, niin se tarvitsee riittävästi uusia ideoita sekä mallin, jolla niitä analysoidaan, kehitetaan ja arvotetaan. Voimme vuosien kokemuksella sekä auttaa ideoiden keräämisessä, oikeiden työkalujen käytössä että terveen kokeilukulttuurin luomisessa. Aloittaa voit esimerkiksi lataamalla oppaan liiketoiimntamahdollisuuden arviointiin.

Portfolionhallinta on liiketoiminnan merkittävintä päätöksentekoa

Miten tukkeutunut innovaatioprosessi korjataan?

Kansainvälisen, ohjelmistoalalla työskentelevän yrityksen kasvu oli pitkään ollut vakaata, mutta maltillista. Uusia asiakkaita oli saatu usealta mantereelta, mutta samalla myös tuotekehityksen kuorma vanhojen asiakkaiden ja tuoteversioiden tukemisessa oli kasvanut ja uuden kehittäminen hidastunut. Hajautunut tekeminen, jota meni sekä asiakas- että markkina-aluekohtaisiin toteutuksiin söi paljon resursseja, eikä seuraavaa vaihdetta kasvulle löytynyt.

Lue asiakastarinamme, jossa kerrotaan miten yrityksen ideaprosessi saatiin kuntoon ja tulevaisuuden kasvu mahdollistettua.

Tarvitseko apua tuotejohtamiseen? Kerro miten voimme auttaa.


Share This