Portfolionhallinnan perusteet

27 marras 2018

Portfolionhallinnan perusteet

mennessä | marras 27, 2018

Yritystä perustettaessa on yleensä vain yksi tuoteidea ja kaikki paukut sen kehittämisessä. Mutta kun yritys vanhenee, niin uusia kehitysideoita alkaa tulla niin asiakkailta kuin yrityksen sisältäkin. Kehitysprojektien, ja lopulta myös tuotteiden, määrä kasvaa. Jossain vaiheessa uusia hankkeita ja myytäviä tuotteita on kertynyt niin paljon, että pitää alkaa tehdä valintoja.

Yritys tarvitsee portfolionhallinnan.

 

Portfolionhallinnan perusteet – mitä jokaisen pitäisi ymmärtää?

Ensimmäinen asian portfolionhallinnasta puhuttaessa on tarkistaa, mistä ”salkusta” on kyse. Portfolioita on monenlaisia, joista yleisimmät lienevät tuote- ja projektisalkut. Hiukan yksinkertaistettuna ensimmäinen on se, mistä rahat yritykselle tulevat ja toinen se. mihin ne menevät. Omia projektisalkkuja voi olla mm. tuotekehityksellä, IT-osastolla ja markkinoinnilla.

Kun siis joku alkaa puhua portfolionhallinnasta, niin kannattaa varmistaa, että ymmärrätte toisianne salkun sisällön suhteen. Eri portfolioita hallitaan eri tavoin ja vastuutkin niistä jakautuvat yleensä organisaation eri osiin.

Kaikki portfolionhallinta on silti pääperiaatteeltaan samanlaista. Kyse on valintojen tekemisestä eri vaihtoehtojen välillä tuottavuuden optimoimiseksi.

 

Tuoteyrityksen kolme tärkeintä portfoliota

Legendaarinen GE:n pääjohtaja Jack Welch nosti portfolionhallinnan yrityksen mission tasolle: GE missiona oli olla maailman kilpailukykyisin yritys. Missiosta johdettiin GE:n portfoliostrategia, joka oli kilpailla vain niillä toimialoilla, joilla se pystyi olemaan maailman kahden parhaan joukossa. Kaikki liiketoiminta-alueet jotka eivät tätä vaatimusta täyttäneet pyrittiin korjaamaan, myymään tai lopettamaan. Missio siis vaikutti niin tuotelinjojen kautta tuoteportfolioon kuin projektiportfolioonkin.

Eri kokoisilla yrityksillä on eri määrä tasoja, joilla portfolionhallintaa joudutaan tekemään. Kaikilla yrityksillä salkunhallinta palaa kuitenkin kolmeen erityyppiseen portfolioon.

 

1. Tuoteportfolio

Kaikilla yrityksillä myynti on liiketoiminnan perusta. Tuoteyrityksillä myynti koostuu monistettavista myyntinimikkeistä, jotka voivat olla fyysisiä hyödykkeitä, digitaalisia tai muuten tuotteistettuja palveluita.

Tuotteistettua tarjontaa kutsutaan tuoteportfolioksi.

Tuoteportfolionhallinta on strategista toimintaa, jossa optimaalisella tuoteportfoliolla pyritään maksimoimaan yrityksen kilpailukyky. Markkinoiden muuttuessa ja kilpailijoiden julkistaessa uusia tuotteita suhteellinen kilpailukyky muuttuu.

Tuoteportfolionhallinta on jatkuvaa seurantaa ja aktiivisia toimenpiteitä portfolion kilpailukyvyn säilyttämiseksi.

 

2. Projektiportfolio

Uudet tuotteet eivät synny ilman tuotekehitystä, eikä niitä saada asiakkaiden tietoisuuteen ilman markkinointikampanjoita. Nämä toimenpiteet taas vaativat aikaa, rahaa ja fokusta. Näiden resurssien käyttöä on helpompi seurata ja hallita, jos aktiviteetit jaetaan hankkeisiin.

Projektiportfolionhallinta on yrityksen resurssien hallintaa ja allokointia tärkeimpiin hankkeisiin.

Yksinkertaisimmillaan projektiportfolionhallinnassa on kyse resurssien allokoimisesta parhaimman tuoton takaaviin hankkeisiin. Käytännössä projektiportfolionhallinta voi olla hyvinkin vaativaa. Business caset eivät välttämättä ole realistisia, pieniä ja isoja projekteja on vaikea vertailla ja strategiakin pitäisi ottaa huomioon kun hankkeita arvotetaan. Projektiportfolion hyvä hallinta on teknologiayrityksille elinehto, mutta samalla usein ylenkatsottu asia. Määrä kun ei korvaa laatua, vaan pikemminkin pilaan sen.

 

portfolionhallinnan perusteet

 

3. Ideaportfolio

Ideaportfolio pitää sisällään tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuudet, joita on esimerkiksi täysin uuteen teknologiaan perustuvat tuotteet, uudet liiketoimintamallit tai uusille markkinoille suunnatut tuotteet.

Jotkut kyseenalaistavat ideaportfolion tarpeellisuuden ja haluavat hallita tuoteideoita yhdessä muun projektiportfolion kanssa. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että kehityspanokset valuvat pääosin nopeammin ja varmemmin rahaa tuottaviin projekteihin, kuin kauempana ja epämääräisempänä odottaviin mahdollisuuksiin. Lyhyellä tähtäimellä yritys pysyy kilpailukykyisenä, mutta markkinoiden disruptio yleensä tekee selvää yrityksistä, jotka eivät hoida ideaportfoliotaan kunnolla.

Hyvin hallittu ideaportfolio takaa, että yrityksen tuoteportfolio pysyy kilpailukykyisenä tulevaisuudessakin.

 

Portfolionhallinta käytännössä

Portfolionhallinta on siis pohjimmiltaan valintojen tekemistä. Oleellista valintojen tekemisessä on tieto ja ymmärrys, joiden pohjalta valinnat tehdään. Myynnin, ideoiden ja kehityshankkeiden osalta tarvittava data ja sen perusteella tehtävät johtopäätökset ovat hyvin erilaisia, jonka takia jokaisen eri portfolion hallinta vaatii omia työkaluja sekä erikoisosaamista. 

 

Tämä blogi on osa portfolio-sarjaa. Muut sarjan blogit ovat: ””Miksi ideaportfolio puuttuu lähes kaikilta yrityksiltä?” ja ”Projektiportfolion hallinta – vuosisuunnitelmasta ketterään hankkeiden hallintaan”. Voit lukea lisää portfolionhallinnasta myös lataamalla kattavan artikkelimme aiheesta!

Harri Pendolin

Harri Pendolin

Johtava konsultti, tuotejohtaminen ja strategia

Harri on "product guy" henkeen ja vereen. 20 vuoden työuraan mahtuu niin tuotepäällikkönä toimimista isossa yrityksessä, kuin kahdeksan vuotta yrittäjänäkin, mutta aina tuotteiden parissa. Suurimmat intohimot syttyvät tuotestrategioiden kehittämisessä ja portfolion hallinnassa.

Vapaa-aika menee Harrilla liikkuessa ja lasten harrastuksissa. Harri on aina valmis jakamaan osaamistaan tuotejohtamisesta tai debatoimaan liiketoiminnan strategisista valinnoista. Lisää Harrin kokemuksia ja mielipiteitä voi lukea täältä.

Tuotepäällikkö-blogi

Tuotepäällikkö aloitti kirjoittamisen jo 2011 prodman.fi-sivustolla, josta myös löydät vanhimman  kirjoitukset. Blogi käsittelee laajasti tuotejohtamisen ja -kehityksen aiheita. Myös vieraskirjoitukset ovat tervetulleita.

Share This